Sobota, 4 lipiec 2020 Imieniny: Odona, Malwiny i Elżbiety

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI

SPRAWOZDANIA  Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

- Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35)

- Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 143, poz. 838) - zawiera wzór sprawozdania za 2011 rok

 

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie. Sprawozdanie to jednostka samorządu terytorialnego przedkłada w terminie 7 dni od jego sporządzenia regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do regionalnej izby obrachunkowej przekazywane są również w formie elektronicznej.

            Formę elektroniczną wzoru sprawozdania minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra (www.men.gov.pl).

          Wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011 rok jest dostępny także na stronie www.rio.gov.pl w zakładce „Systemy sprawozdawcze”.

          Dane zawarte w formie elektronicznej sprawozdania muszą być zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

 

Adres e-mail, na który należy przesyłać elektroniczną wersję sprawozdania:

 karta.nauczyciela@rzeszow.rio.gov.pl


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl