Sobota, 4 lipiec 2020 Imieniny: Odona, Malwiny i Elżbiety

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r., poz. 119)

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze roku 2014.

 

 

Rodzaje sprawozdań budżetowych:

 

1) Rb–27S      – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

2) Rb–28S      – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego

Terminy przekazywania sprawozdań Rb-27S i Rb-28S:

 

za styczeń

za marzec

za czerwiec

za wrzesień  -  nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

za listopad

za grudzień


za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

 


3) Rb–NDS  – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Terminy przekazywania sprawozdania Rb-NDS:

·      za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·       za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.


 

4) Rb–PDP  – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Sprawozdanie Rb-PDP jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od sprawozdań za 2014 rok, jest sporządzane i przekazywane do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej przez zarząd[1] jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Terminy przekazywania sprawozdania Rb-PDP:

·      za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 


5) Rb–30Ssprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


6) Rb–34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Termin przekazywania sprawozdań Rb-30S i Rb-34S:

·      za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·       za 4 kwartały – nie później niż 20 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 


7) Rb–ST   – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Termin przekazywania sprawozdania Rb-ST:

·      za rok – nie później niż 20 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.


 

8) RB-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

 Termin przekazywania sprawozdania Rb-28NWS:

·      za 1, 2 kwartały – nie później niż 22 dni po upływie okresu sprawozdawczego.Sprawozdania Rb-27S, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S i Rb-ST zarządy jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku gmin: wójt, burmistrz, prezydent miasta) przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pliki sprawozdań przekazywanych w formie dokumentu elektronicznego powinny być zgodne ze strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów i zamieszczonymi na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego należy przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów – informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

9) Rb–27ZZ   – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają w arkuszu kalkulacyjnym zbiorcze [2] sprawozdania Rb-27ZZ i przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą dysponentów przekazujących dotacje; wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa  Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa oraz  w formie dokumentu elektronicznego regionalnej izbie obrachunkowej (do wiadomości).

Termin przekazywania sprawozdań:

·      za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·      za 4 kwartały – nie później niż do 10 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie Rb-27ZZ przekazywane jest na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

 

10) Rb–50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego  [1]sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-50 o dotacjach i zbiorcze sprawozdanie Rb-50 o wydatkach i przekazują je dysponentom przekazującym dotacje. (np. Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Statystyczne, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego).

Sprawozdania te sporządzane są w jednostkach samorządu terytorialnego według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje.

Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego [1] sporządzają w arkuszu kalkulacyjnym sprawozdanie jednostkowe Rb-50 o dotacjach i zbiorcze sprawozdanie Rb-50 o wydatkach  i przekazują na elektroniczną skrzynkę podawczą dysponentów przekazujących dotacje; wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa  Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa oraz  w formie dokumentu elektronicznego regionalnej izbie obrachunkowej (do wiadomości).

Ponadto sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych terytorialnie delegatur Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości.

Termin przekazywania sprawozdań:

·      za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·      za 4 kwartały – nie później niż do 15 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie Rb-50 przekazywane jest na elektroniczna skrzynkę podawczą o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,


 

11) Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Sprawozdanie Rb-Z-PPP w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego sporządzają jednostki sektora finansów publicznych jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów. Jest to sprawozdanie o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzania jest ewidencja księgowa bilansowa i pozabilansowa.

Sprawozdanie Rb-Z-PPP nie jest przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sporządza się go w arkuszu kalkulacyjnym (wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/, w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Sprawozdawczość budżetowa) i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Termin przekazywania sprawozdania:

·         jeden miesiąc po zakończeniu kwartału.

 Sprawozdanie Rb-ZPPP przekazywane jest na elektroniczna skrzynkę podawczą o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235). Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

 


12) Rb–WSa – sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-WSa skonsolidowane zbiorcze sporządzają przewodniczący[3] zarządów jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdanie  skonsolidowane zbiorcze, sporządzane jest na podstawie własnego sprawozdania jednostkowego oraz  sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez:

a)  kierowników samorządowych jednostek budżetowych,

b)  kierowników samorządowych zakładów budżetowych,

c)  kierowników samorządowych instytucji kultury,

d)  kierowników samorządowych podmiotów leczniczych lub zakładów opieki zdrowotnej,

e)  kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw

po wyeliminowaniu przepływów środków finansowych wewnętrznych i wewnątrzsektorowych - § 6 ust. 1 pkt 4.

Sprawozdanie Rb-WSa powinno być sporządzone na obowiązującym formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce: Działalność > Finanse publiczne > Budżet państwa > Klasyfikacja wydatków strukturalnych. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują skonsolidowane zbiorcze  sprawozdanie do Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa w formie pisemnej i formie elektronicznej na adres: rbws@mofnet.gov.pl.

Termin przekazywania sprawozdań:

·         30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Ilekroć w niniejszym opracowaniu użyte jest określenie „zarząd jednostki samorządu terytorialnego” należy rozumieć wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku - § 2 pkt 3.

[2] Sprawozdania zbiorcze sporządzane są przez przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu – § 6 ust. 1 pkt 3.

[3] Zgodnie z § 2 pkt 4 omawianego rozporządzenia Ministra Finansów określenie przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego określa odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku.

 SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103)

 

Rodzaje sprawozdań budżetowych:

 

1) Rb–27S      miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2) Rb–28S      miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego[1] sporządzają sprawozdania zbiorcze[2] Rb-27S
i Rb-28S i przekazują je w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej.

Terminy przekazywania sprawozdań:

za marzec – nie później niż 22 kwietnia,

za czerwiec – nie później niż 22 lipca,

za wrzesień – nie później niż 22 października,

za grudzień – nie później niż 22 stycznia,

za rok – nie później niż 23 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

 

3) Rb–NDS  kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-NDS jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzane i przekazywane do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w wersji elektronicznej.

Terminy przekazywania sprawozdań:

·      za 1, 2, 3 kwartały – do 22 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który sporządzane są sprawozdania,

·       za 4 kwartały – do 23 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

4) Rb–PDP  roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

Sprawozdanie Rb-PDP jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzane i przekazywane do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w wersji elektronicznej.

Terminy przekazywania sprawozdań:

·      za rok – do 23 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

5) Rb–30Spółroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych

6) Rb–34Spółroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują po jednym egzemplarzu w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej do właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania zbiorcze: Rb-30S, Rb-34S.

Termin przekazywania sprawozdań:

·      za półrocze – do 22 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza,

·      za rok – do 23 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

7) 9) Rb–ST   roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

Termin przekazywania sprawozdań:

·      za rok – do 23 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

Sprawozdania budżetowe mogą być przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie
w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdań Rb-PDP.

 

8) Rb–27ZZ   kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego[3] sporządzają zbiorcze sprawozdania Rb-27ZZ i przekazują je kwartalnie w formie dokumentu, dysponentom głównym przekazującym dotacje oraz regionalnej izbie obrachunkowej (do wiadomości).

Termin przekazywania sprawozdań:

·      za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·      za 4 kwartały – nie później niż do 10 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

 

9) Rb–50        kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje (np. Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Statystyczne, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego).

Sprawozdania te sporządzane są w jednostkach samorządu terytorialnego według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje.

Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych
i powiatowych.

Sprawozdania Rb-50 przekazywane są w formie dokumentu dysponentom głównym przekazującym dotacje oraz regionalnym izbom obrachunkowym do wiadomości. Ponadto sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych terytorialnie delegatur Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości (dokument).

Termin przekazywania sprawozdań:

·      za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego,

·      za 4 kwartały – do 15 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzone jest sprawozdanie.

 

10) Rb-Z-PPP            kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego

Sprawozdanie Rb-Z-PPP w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicznych sporządzają jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów. Jest to sprawozdanie
o charakterze statystycznym. Podstawą do jego sporządzania jest ewidencja księgowa bilansowa
i pozabilansowa.

Sprawozdanie Rb-Z-PPP nie jest przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej lecz do Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej.

Termin przekazywania sprawozdań:

·         31 dni po zakończeniu kwartału.

 

8) Rb–WSa    roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-WSa sporządzają przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego. Wykazują oni wydatki zbiorcze, skonsolidowane, obejmujące również wydatki przedstawione w sprawozdaniach jednostkowych przez:

a)  kierowników samorządowych jednostek budżetowych,

b)  kierowników samorządowych zakładów budżetowych,

c)  kierowników samorządowych instytucji kultury,

d)  kierowników samorządowych zakładów opieki zdrowotnej,

e)  kierowników innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw.

Sprawozdanie Rb-WSa powinno być sporządzone na obowiązującym formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce: Finanse publiczne > Budżet państwa > Klasyfikacja wydatków strukturalnych. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują skonsolidowane sprawozdanie do Ministerstwa Finansów
- Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa
w formie dokumentu i formie elektronicznej na adres: rbws@mofnet.gov.pl.

Termin przekazywania sprawozdań:

·         30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

 [1] Ilekroć w niniejszym opracowaniu użyte jest określenie „zarząd jednostki samorządu terytorialnego” należy rozumieć wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku - § 2 pkt 5.

[2] Sprawozdania zbiorcze sporządzane są przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego,
w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu – § 6 ust. 1 pkt 3.

[3] Zgodnie z § 2 pkt 6 omawianego rozporządzenia Ministra Finansów określenie przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego określa odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku.


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl