Czwartek, 9 lipiec 2020 Imieniny: Lukrecji, Weroniki i Zenona

Napisz do nas: sekretariat@rzeszow.rio.gov.pl


Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Archiwum kontroli sprawozdań JST


Sprawozdania budżetowe

Komunikat

Minister Finansów w dniu 25 stycznia 2008 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 16, poz. 100).


Komunikat

W Dzienniku Ustaw nr 14, poz 88 ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.


Komunikat!

W Dzienniku Ustaw nr 115, poz. 781 ukazało się rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań za okresy sprawozdawcze poczynając od sprawozdań miesięcznych za czerwiec 2006 r., kwartalnych za II kwartał 2006 r., półrocznych za pierwsze półrocze 2006 i rocznych za 2006 r.


 

SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

stan prawny: 1 czerwca 2005 roku

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.)

Adresy e-mail, na które należy przesyłać elektroniczną wersję sprawozdań:
sprawozdania@rzeszow.rio.gov.pl dla jst objętych nadzorem RIO w Rzeszowie
krosno@rzeszow.rio.gov.pl dla jst nadzorem RIO w Rzeszowie, zespół Krosno
przemysl@rzeszow.rio.gov.pl dla jst nadzorem RIO w Rzeszowie, zespół Przemyśl
tarnobrzeg@rzeszow.rio.gov.pl dla jst nadzorem RIO w Rzeszowie, zespół Tarnobrzeg

1) Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
2) Rb–28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze Rb-27S i Rb-28S i przekazują je kwartalnie w formie dokumentu (po jednym egzemplarzu) oraz w formie elektronicznej do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej.
Terminy przekazywania sprawozdań:
• za marzec, czerwiec oraz wrzesień (tj. miesiące kończące kwartał) – do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu, za który sporządzane są sprawozdania.
• za rok – do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

3) Rb–NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
4) Rb–PDP – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu

Sprawozdania jednostkowe (sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych) Rb-NDS i Rb-PDP jednostek samorządu terytorialnego są sporządzane i przekazywane do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego w formie dokumentu i w wersji elektronicznej.
Sprawozdanie Rb-PDP przekazywane jest do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej w dwóch egzemplarzach, a sprawozdanie Rb-NDS w jednym egzemplarzu.
Terminy przekazywania sprawozdań:
Rb-NDS:
• za 1, 2, 3 kwartały – do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który sporządzane są sprawozdania,
• za 4 kwartały – do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.
Rb-PDP:
• za I półrocze – do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie,
• za rok – do 28 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie.

5) Rb–Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
6) Rb–N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania zbiorcze Rb-Z i Rb-N i przekazują je kwartalnie w formie dokumentu (po jednym egzemplarzu) oraz w formie elektronicznej do właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej.
Terminy przekazywania sprawozdań:
• za 1, 2, 3 kwartały – do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za który sporządzane są sprawozdania.
• za 4 kwartały – do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane są sprawozdania.

7) Rb–30 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
8) Rb–31 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
9) Rb–32– półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
10) Rb–33 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują po jednym egzemplarzu w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej do właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania zbiorcze: Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33.
Termin przekazywania sprawozdań:
• za półrocze – do 25 dnia miesiąca następującego po upływie półrocza,
• za rok – do 28 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie.
Poczynając od I półrocza 2003 roku zarządy powiatów i województwa zostały zobowiązane do składania w formie dokumentu sprawozdań Rb-33 Głównemu Geodecie Kraju w zakresie Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (szczebla powiatowego i wojewódzkiego) w następujących terminach:
• za półrocze – nie później niż 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
• za rok – do 10 lutego roku następującego po okresie sprawozdawczym, za który sporządzane jest sprawozdanie .

11) Rb–27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania Rb-27ZZ i przekazują je kwartalnie w formie dokumentu, dysponentom głównym przekazującym dotacje oraz regionalnym izbom obrachunkowych (do wiadomości).
Termin przekazywania sprawozdań:
• za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
• za 4 kwartały – nie później niż do 10 lutego po upływie okresu sprawozdawczego.

12) Rb–50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje (np. Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Statystyczne, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego).
Sprawozdania te sporządzane są w jednostkach samorządu terytorialnego według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje.
Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.
Sprawozdania Rb-50 przekazywane są w formie dokumentu dysponentom głównym przekazującym dotacje oraz regionalnym izbom obrachunkowym do wiadomości. Ponadto sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych terytorialnie delegatur Najwyższej Izby Kontroli do wiadomości (dokument).
Termin przekazywania sprawozdań:
• za 1, 2, 3 kwartały – nie później niż 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego,
• za 4 kwartały – do 15 lutego roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego, za który sporządzone jest sprawozdanie.
Pliki do pobrania:


RIO w Rzeszowie: rzeszow.rio.gov.pl   BIP: bip.rzeszow.rio.gov.pl   ESP: epuap.gov.pl